wrapper

جدیدترین خبرها

مسئول روابط عمومی سازمان گفت در سال 98 تعداد 4912 درخواست ارجاع کار توسط بهره برداران و ذی نعفان سازمان در سامانه سانکا ثبت گردید.

علیرضا کاظمی بیان کرد: از این تعداد درخواست ثبت شده تعداد 4044 مورد توسط کارشناسان دارای صلاحیت ارجاع کار در سطح شهرستان های استان انجام و خاتمه یافته شده است و تعداد درخواست های جاری را 868 مورد بیان نمود.

این مسئول اظهار کرد: بر اساس بررسی های بعمل آمده در درخواست های خاتمه یافته به ترتیب شهرستان ساری، بابل، قائمشهر حائز رتبه اول تا سوم شدند.

وی در خصوص رشته فعالیت ثبت شده، بالاترین آن را به ترتیب بازدید واحدهای دامی، واحد های گلخانه و دامداری های روستایی عنوان نمود. کاظمی در پایان بیان کرد که با ثبت و انجام امورات مربوط به ارجاع کار در سامانه علاوه بر اجرای عدالت در ارجاع بین کارشناسان، در رهگیری درخواست ثبت شده توسط بهره بردار و گزارش گیری تسریع و تسهیل بعمل آمده است.

درخواست ملاقات مردمی با رییس سازمان مرکزی

راهنما

جهت دسترسی به سیستم های عضویت، رتبه بندی، آموزش و صدور مجوزها به پنجره ورودی سانکا در صفحه اصلی وب سایت مراجعه کنید.