wrapper

جدیدترین خبرها

در دیدار با نماینده یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان آمل مطرح شد:

حمایت مجلس شورای اسلامی از سازمان نظام مهندسی برای تولید محصولات کشاورزی بر پایه دانش فنی

دکتر رضا حاجی پور نماینده مردم شهرستان آمل در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان آمل گفت: سازمان نظام مهندسی به عنوان یک سازمان بر پایه دانش با بهره گیری از این توان و استفاده حداکثری از ظرفیت مردمی می تواند گام موثری را در امر تولید بردارد.

نماینده یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به مصرف بی رویه از سموم شیمیایی و آب در کشاورزی، سازمان نظام مهندسی بایستی با برنامه ریزی مدون و ایجاد کمیته های تخصصی به دنبال کاهش مصرف سموم و آب در تولید بوده و این باعث کاهش هزینه تولید در محصولات کشاورزی می گردد.

وی اظهار کرد: مجلس یازدهم از طرح‌های نو در کشاورزی حمایت نموده و خواستار ارتباط تنگاتنگ سازمان نظام مهندسی استان با همه نمایندگان استان شد.
کاوه جعفری خورشیدی رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گفت: سازمان در دوره پنجم، توسعه مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی در هر دهستان یک مرکز را در دستور کار خود قرار داده، با ایجاد این مراکز و اشاعه دانش فنی مهندسی، کشاورزی قراردادی، سهم بری دانش از تولید که این منجر به افزایش عملکرد در واحد سطح می گردد.

شایان ذکر است: در این دیدار دبیر شورای شهرستان آمل، مدیران اداری و مالی و حوزه ریاست سازمان حضور داشتند.

راهنما

جهت دسترسی به سیستم های عضویت، رتبه بندی، آموزش و صدور مجوزها به پنجره ورودی سانکا در صفحه اصلی وب سایت مراجعه کنید.