wrapper

جدیدترین خبرها


سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

Agricultural and Natural Resources Engineering Organization of IRAN

مهمترین دست آوردها و پروژه ها

دستاورد سازمان در پیگیری های انجام شده...

دستاورد سازمان در پیگیری های انجام شده در خصوص تبصره (6) ماده (2) قانون افزایش بهره وری

بر اساس تبصره (6) ماده (2) قانون افزایش بهره وری و منابع طبیعی (مصوب 1389 مجلس محترم شورای اسلامی) که به عنوان قانون مؤخر مورد استناد میباشد تعیین صلاحیت و صدور گواهی رتبه بندی شرکت ها و مراکز موضوع این ماده به طور خاص، به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی واگذار شده است و آیین نامه اجرایی نحوه رتبه بندی این مراکز نیز در تاریخ 91/09/28 به شماره 189219/ت46997هـ به تصویب هیأت محترم دولت رسیده است که متأسفانه تاکنون این موضوع محقق نشده است. بر این اساس، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور پیگیری های مجدانه و مصرانه خود را از مراجع ذیصلاح انجام داده است که به شرح ذیل می باشد:
پیگیری موضوع از سازمان برنامه و بودجه کشور: کماکان سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ماده (22) قانون برنامه و بودجه (مصوب 1351/12/10) و حکم مواد (بند الف ماده 215 و بند ل ماده 224) قانون برنامه پنجم توسعه که به صورت عام صلاحیت و رتبه بندی را به سازمان برنامه و بودجه کشور واگذار نموده است، خود را تنها مرجع صلاحیتدار رتبه بندی در همه امور میداند.
پیگیری موضوع از معاونت حقوقی رییس جمهوری: بر اساس پیگیری های انجام شده، معاونت محترم حقوقی رییس جمهوری با این استدلال که؛ اولا دایره شمول حکم مواد (215 و 224) قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به حکم تبصره(6) ماده(2) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی عام می باشد، ثانیا با توجه به عدم نسخ حکم خاص مقدم به وسیله حکم عام موخر و اینکه در تصویب مواد (215 و 224) قانون برنامه پنجم توسعه، نسخ تبصره(6) ماده(2) قانون افزایش بهره وری را در نظر نداشته است و ثالثا آیین نامه اجرایی تبصره (6) ماده(2) قانون مذکور نیز در زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه(91/07/30) به تصویب هیات وزیران رسیده و مورد ایراد مراجع نظارتی ذیربط نیز قرار نگرفته است و رابعا با توجه به درج آیین نامه مذکور در سـامانه مـلی قـوانین و مقـررات، اعلام کرده است که مرجع تعیین صلاحیت و رتبه بندی مشاوران و پیمانکاران مراکز مذکور در ماده قانونی مورد نظر، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی است و لذا این قانون بایستی برای دستگاه های ذیربط لازم الاجرا باشد.
پیگیری موضوع از دیوان محاسبات: معاون محترم فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور، در رابطه با رتبه بندی مشاوران و پیمانکاران بخش کشاورزی و مراکز مورد اشاره در قانون یاد شده، حکم تبصره (۶) ماده (۲) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را در مقایسه با احکام بند (الف) ماده (۲۱۵) و جزء (۱) بند (ل) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه (به ترتیب تنفیذ شده در بند (الف) ماده (۲۳) و جزء (۱) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲))، حکم خاص دانسته و در نتیجه با توجه به تصریح تبصره (6) ماده (2) قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن (تصویب نامه شماره 189219/ت46997هـ مورخ 91/09/28)، در انعقاد قراردادها و ارجای کارهای دولتی به مراکز موضوع ماده مذکور، رتبه بندی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را ملاک عمل اعلام داشته و به منظور اصلاح رویه، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را به پیگیری موضوع از طریق دیوان محترم عدالت اداری کشور ارشاد نموده است (نامه شماره 102/50000 مورخ 25/04/96).
پیگیری موضوع از دیوان عدالت اداری کشور: با عنایت به پیشنهاد دیوان محاسبات کشور، یک دادخواستی تحت عنوان تقاضای صدور حکم دایر بر ابطال رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه در بخش کشاورزی و اصلاح رویه مبنی بر محول نمودن امر رتبه بندی پیمانکاران و مشاوران بخش کشاورزی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی، تنظیم و تسلیم ریاست محترم دیوان عدالت اداری کشور گردید که مقرر شده است حداکثر تا شش ماه پس از تحویل دادخواست، موضوع را بررسی و نظر نهایی خود را اعلام نمایند.

 

ادامه مطلب...

مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و...

مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و فرصتهای جدید اشتغال برای فارغ التحصیلان کشاورزی

 در اجرای ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و مواد 5 و 15 قانون نظام جامع دامپروری کشور، با هدف تنوع بخشی به ظرفیتهای اشتغال در بخش کشاورزی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی بخش و حرکت به سمت کشاورزی نوین از طریق نفوذ دانش روز به عرصه های کشاورزی در سطح روستاها و شهرستانها، "نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی" به شماره 32709/020 مورخ 19/11/95 و دستورالعمل ترکیب نیروی انسانی متخصص این مراکز موضوع تبصره 3 ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به شماره 32708/020 مورخ 19/11/95، توسط وزیر محترم جهاد کشاورزی، ابلاغ گردید.

در نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی حمایت مدیران بخش کشاورزی اعم از دولتی و غیردولتی در جهت ایجاد، استقرار و توسعه مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و تلاش در جهت واگذاری حداکثری وظایف تصدی گری وزارت جهاد کشاورزی به مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی جزو الزامات و سیاستها شمرده شده است و با احصای تمامی خدمات قابل ارائه در بخش کشاورزی، این خدمات را جزو خدمات قابل ارائه مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی قلمداد کرده است.

همچنین طبق تصریح مفاد این نظام، کلیه واحدهای ارائه دهنده خدمات بخش کشاورزی ملزم به تطبیق شرایط و اخذ مجوز مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی شده اند و دستگاههای دولتی نیز تنها مجاز به انعقاد قرارداد و ارجاع کارهای دولتی به غیر از این مراکز نخواهند بود.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان بزرگترین تشکل تخصصی غیردولتی بخش کشاورزی، با بهره گیری از ظرفیت خیل عظیم اعضای خود متشکل از دانش آموختگان کشاورزی، متخصصین دانشگاهی، کارشناسان اجرایی، مهندسان و نیروهای اجرایی خبره، با پراکنش در سطح روستا، شهرستان و استان اقدام به ایجاد ساختار و تنظیم شیوه نامه های اجرایی آن کرده و در نامه شماره 96/2886/س/ن مورخ 24/7/96 نحوه اجرای نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و طی نامه شماره 96/3876/س/ن مورخ 6/10/96 موارد اصلاحی و تکمیلی آن را به استانها ابلاغ و همچنین با تشکیل کمیته راهبری مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در مرکز نسبت به پایش مستمر و بررسی مسائل و مشکلات مراکز اقدام نمود.

این سازمان در راستای هماهنگی و همراه نمودن واحدهای مختلف وزارت جهاد کشاورزی، به استناد ماده 7 دستورالعمل نیروی انسانی متخصص مراکز موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر تشکیل کارگروه هماهنگی اجرای دستورالعمل با دعوت از نمایندگان تام الاختیار واحدهای تخصصی تا کنون دو جلسه کارگروه را برگزار کردده است.

در اولین جلسه کارگروه با رای نمایندگان، سازمان نظام مهندسی به عنوان دبیر و مرکز نوسازی و تحول اداری به عنوان رئیس کارگروه تعیین شدند.

همچنین سازمان نظام مهندسی با برگزاری جلسات و مکاتبات متعدد، در جهت جلب کمک ها، تسهیلات بدون بهره و کم بهره از دولت و استفاده از ظرفیت برنامه اشتغال فراگیر و قانون حمایت از توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و آیین نامه اجرایی آن برای حمایت از این مراکز اقدام نموده است.

اشخاص حقیقی و حقوقی با معرفی نیروی انسانی متخصص، می توانند با مراجعه به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان و ارائه مدارک و تضامین مورد نیاز، درخواست تاسیس مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی کرده و بسته به رتبه و صلاحیت خود نسبت به ارائه خدمات در حوزه های مختلف کشاورزی اقدام نمایند.

سیاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در کل کشور راه اندازی، هدایت، حمایت و نظارت بر عملکرد این مراکز می باشد، تا با تنوع بخشی به ظرفیتهای اشتغال در بخش کشاورزی و توسعه اشتغال پایدار در این بخش، زمینه ایجاد فرصتهای شغلی جدید، افزایش ضریب نفوذ دانش، ارتقاء بهره وری و توسعه پایدار بخش کشاورزی را فراهم کنند.

انجام تشریفات اداری صدور مجوزها و پروانه های واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی که تاکنون توسط نمایندگان شهرستانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان صورت می پذیرد به این مراکز واگذار خواهد شد و نمایندگان شهرستانی بایستی در قالب این مراکز تطبیق شرایط داده و فعالیت نمایند.

پیش بینی می شود ظرفیت تاسیس بیش از 3000 مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی در کل کشور وجود دارد و برنامه این سازمان در فاز اول تشکیل 600 مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی می باشد.

مفاد ابلاغیه نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی، ظرفیت بسیار مناسبی در جهت حمایت و توسعه این مراکز دارد و در صورت اجرای آن باعث ایجاد اشتغال پایدار و شکوفایی و رونق اقتصادی این مراکز خواهد شد.

 

 

ادامه مطلب...

صدور گواهی مستثنیات (سامط)...

گزارش واگذاری امور اجرایی صدور گواهی مستثنیات (سامط)

بر اساس توافق سه جانبه به عمل آمده بین سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و دفتر پیشخوان دولت، مقرر است فرآیند پاسخ به استعلامات و صدور گواهی مستثنیات با همکاری این سه دستگاه صورت پذیرد. به این صورت که درخواست از طریق سامانه استعلامات منابع طبیعی (سامط) در دفتر پیشخوان دولت اخذ می گردد و بسته به نوع درخواست، امور فنی اجرایی آن شامل تهیه نقشه و تکمیل گزارش کارشناسی با مدیریت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی صاحب صلاحیت عضو سازمان انجام و در نهایت پاسخ دفتر ممیزی و حدنگاری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری به درخواست از طریق دفتر پیشخوان در اختیار متقاضی قرار گیرد.

در این راستا گردهمایی سراسری واگذاری امور اجرایی صدور گواهی مستثنیات در روز دوشنبه مورخ 97/2/24 با حضور آقایان دکتر منصور معاون حفاظت و امور اراضی، حجت الاسلام والمسلمین طباطبائی نژاد نماینده  ولی فقیه در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، مهندس کبیری رییس نظام مهندسی کشاورزی و منایع طبیعی کشور، مهندس خلف باغی معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان نظام مهندسی، مهندس توفیقی مدیر کل دفتر ممیزی و حدنگاری سازمان جنگل ها، روسای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استانها و مدیران ممیزی ادارات کل منابع طبیعی استانها در استان فارس برگزار گردید.

 در این همایش معاون حفاظت و امور اراضی کشور با اشاره به این که 80 درصد از عرصه کشور را اراضی منابع طبیعی در خود جای داده است اظهار داشت: جهت حفاظت، احیاء و توسعه این منابع نیازمند استفاده از دانش، فن آوری و تکنولوژی نوین و بهره گرفتن از ظرفیت و پتانسیل در حوزه های مختلف هستیم.

منصور با اشاره به  این که امور اجرایی صدور گواهی مستثنیات به سازمان نظام مهندسی بخش کوچکی از وظایف تصدی گری سازمان جنگلها می باشد ابراز امیدواری کرد با گسترش همکاریهای دو سازمان زمینه های واگذاری کلیه امور تصدی گری به کارشناسان دارای صلاحیت نظام مهندسی مهیا شود.

وی افزود استفاده از دانش و توان فنی، تخصصی مهندسین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی که در امر تهیه نقشه ها، بازدیدها و فرآیندهای مربوط به پاسخگویی مستثنیات به ما کمک می کنند توانسته ایم امور اجرایی را با کیفیت و دقت  بالاتر در حداقل زمان انجام دهیم.

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با ابراز امیدواری که این گونه جلسات خروجی عملی در عرصه داشته باشد اذعان داشت: متاسفانه در حال حاضر وضعیت نابسامان در عرصه های منابع طبیعی و محیط زیست سبب بروز مشکلاتی گردیده و این نیازمند کنترل و مدیریت موضوع می باشد.

احمد کبیری یادآورشده: کشور ما در حوزه نیروی انسانی متخصص و متعهد در سازمان جنگل و مراتع، حفاظت و امور اراضی، نظام مهندسی کشاورزی و دانشگاهها،... از ظرفیت و پتانسیل بالایی برخوردار است اما از یکطرف به علت عدم استفاده مطلوب از این توان و از طرف دیگر نرسیدن به باور اینکه در چه مرحله بحرانی قرار گرفته ایم باعث شده نتوانیم  بهره وری کافی و وافی از منابع داشته باشیم.

شهیدی مجری طرح دفاتر پیشخوان با تشریح و آموزش سامانه امور اجرایی صدور گواهی مستثنیات ( سامانه سامط ) از قابلیت و دسترسی های این سازمان رونمایی نمود.

مهندس خلف باغی معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی و مهندس توفیقی مدیر کل دفتر ممیزی و حدنگاری خواستار هماهنگی و هم گرایی بیش از  پیش مدیران ممیزی استانها در اجرای فرآیند صدور گواهی مستثنیات شدند.

در حال حاضر این فرآیند در تمامی استانها بر اساس ضوابط و توافقات در دست اقدام و اجرا می باشد. امید است این توافق سه جانبه انظباط کاری مناسبی به روند ارجاع کار و ثبت مشخصات درخواست ها در کل کشور دهد.

 

 

ادامه مطلب...

تماس با سازمان

نشانی : تهران - بلوار کشاورز - خیابان برادران شهید عبدالله زاده خیابان شهید شهرستمی (شقایق) پلاک 2
کدپستی : 1415631169
تلفن تماس : 9 - 02188969977
شماره فکس : 02188952146

آدرس بر نقشه

مرکز دانلود

آمار بازدید

امروز186
دیروز551
کل بازدیدها11687

اطلاعات دستگاه شما

  • آی پی 54.224.235.183
  • مرورگر Unknown
  • نگارش
  • سیستم عامل Unknown

گالری تصاویر

دسترسی به وب سایت قبلی سازمان

خبر فوری

توسط وزارت جهادکشاورزی انجام شد:
ابلاغ اجرای تبصره (3) ماده (83) آیین نامه نامه اجرایی قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

پیرو پیگیری های مکرر انجام شده توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در خصوص اجرای تبصره (3) ماده (83) آیین نامه نامه اجرایی قانون تأسیس، موضوع توسط مدیر کل دفتر هماهنگی امور استان های وزارت جهادکشاورزی، برای اجرا به رؤسای سازمان جهادکشاورزی استانها ابلاغ شد. بر اساس تبصره (3) ماده (83) آیین نامه نامه اجرایی قانون تأسیس، به منظور تحقق درآمد موضوع بند «6» ماده (38) قانون تأسیس، مسؤولین و ذیحسابان دستگاه های اجرایی موظفند موضوع کسر درصدی از حق الزحمه دریافتی موضوع این بند مطابق مصوبه شورای مرکزی را در متن قراردادهای منعقده با اعضاء درج و یک نسخه از قرارداد را برای سازمان ارسال و نسبت به کسر و واریز درصد یاد شده به حساب سازمان اقدام نمایند. متن اظهار نظر حقوقی دفتر امور حقوقی وزارت جهادکشاورزی و ابلاغیه مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان ها، به شرح ذیل می باشد:

جناب آقای مهندس فتاح الجنان
مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر هماهنگی امور استان ها
با سلام و دعای خیر
احتراما، عطف به نامه شماره 626/011/9 مورخ 97/02/05 در خصوص مدلول تبصره (3) ماده (83) آیین نامه اجرایی قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی توجه جنابعالی را ذیلاً به اهم مستندات قانونی مرتبط و حاصل جمع آنان معطوف می دارد:
به موجب ماده (3) آیین نامه مذکور، کلیه دستگاه های دولتی موظفند طرح ها و وپروژه های فعالیت های مشاوره و پیمانکاری موضوع این آیین نامه را صرفا به اشخاص حقیقی و حقوقی داری پروانه در زمینه های تخصصی و در حدود صلاحیت و رتبه آنها ارجاع نمایند.
ماده (8) آیین نامه نحوه رتبه بندی مراکز موضوع تبصره (6) ماده (2) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، مقرر داشته مراکزی که قبلا رتبه بندی شده اند، باید ظرف یک سال نسبت به تطبیق وضعیت خود اقدام نمایند.
ماده (29) قانون برگزاری مناقصات مقرر داشته برگزار کننده مناقصه می تواند شرایط خاص خارج از آیین نامه یاد شده را اعلام کند به شرط آن که با اصل برگزاری مناقصات مغایرت نداشته باشد.
از جمع مستندات معنونه و سایر موارد و روح قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی چنین بر می آید که دستگاه های اجرایی موظفند در انتخاب پیمانکاران امور کشاورزی، «داشتن یا تحصیل پروانه و رتبه از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی» و ارایه آن را ضمن سایر مدارک تسلیمی شرکت در مناقصه شرط نمایند و النهایه انعقاد قرارداد اعم از این که از طریق مناقصه یا سایر طرق انجام گیرد، متوقف بر ارایه پروانه مذ کور می باشد و مناقصه گذار به موجب تبصره استعلامی موظف است درصدی از حق الزحمه دریافتی موضوع این بند را در متن قراردادها درج و ضمن ارسال نسخه ای از قرارداد به سازمان نظام مهندسی کشاورزی، مبالغ مکسوره را به حساب سازمان واریز نماید(تبصره (3) ذیل ماده (83) آیین نامه نامه اجرایی قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی).
علیهذا در جهت رفع ابهام و تبیین موضوع و اعمال رویه واحد، پیشنهاد می نماید مراتب به نحو مقتضی به کلیه سازمان ها، مؤسسات و شرکت های تابعه جهت ملحوظ نمودن و اقدام ابلاغ گردد.

متن ابلاغیه دفتر هماهنگی امور استان ها:
رییس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان
با سلام
احتراما، به پیوست تصویر نامه شماره 4865/97/200 مورخ 97/02/17 سرپرست محترم دفتر امور حقوقی در خصوص ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و تبصره (3) ماده (83) آیین نامه مزبور (موضوع دریافت درصدی از حق الزحمه پرداختی بابت قراردادهای منعقده با مشاوران و پیمانکاران توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی) جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی ایفاد می گردد.


رئیس سازمان امور اراضی کشور ابلاغ کرد:
بهره گیری سازمان امور اراضی کشور از کارشناسان ماده (32) سازمان
عنایت به پیگیری های به عمل آمده از سازمان امور اراضی کشور در خصوص بهره گیری از توان و ظرفیت فنی و تخصصی کارشناسان ماده (32) قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و ارایه خدمات کارشناسی رسمی به آن سازمان، موضوع یاد شده توسط رییس سازمان امور اراضی کشور با ابلاغیه شماره 333114/020/53 مورخ 97/03/19 خطاب به مدیریت امور اراضی استان ها، ابلاغ گردید.
در این ابلاغیه آمده است؛ به پیوست نامه شماره 97/755/س/ن مورخ 97/02/05 رییس محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور جهت بهره گیری از خدمات کارشناسان آن سازمان موضوع ماده (32) سازمان نظام مهندسی کشاورزی منضم به آیین نامه اجرایی آن، برای بهره برداری ارسال می گردد. بدیهی است ضمن تهیه مجموعه اطلاعات کارشناسان سازمان نظام مهندسی آن استان که دارای پروانه کارشناسی رسمی نیز می باشند، برگزاری جلسات توجیهی و انتقال ضوابط و مقررات بخش برای استفاده بهتر از خدمات کارشناسان محترم نظام مهندسی آن استان ضروری است. 
بر این اساس، به منظور تسریع و تسهیل در روند تعاملات و همکاری های فی مابین با سازمان امور اراضی در زمینه ارایه خدمات کارشناسی رسمی، ضروری است سازمان نظام مهندسی استان ضمن ارایه لیست کارشناسان ماده (32) آن استان به مدیریت امور اراضی، نسبت به انجام سایر هماهنگی های لازم اقدام مقتضی را معمول بدارد.

 
 
 
 
 
 

راهنما

-- درج مطلب راهنمایی در اینجا --