چاپ کردن این صفحه

بنا به تجربه موفق همکاری در استان مرکزی بین مدیریت امور اراضی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی آن استان در موضوع حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی که با طراحی سامانه ویژه ای جهت کنترل و نظارت بر موافقتنامه های صادره همراه بوده است، در جلسه ای که با حضور معاونین و مدیران هر دو سازمان در محل سازمان امور اراضی کشور برگزار گردید ضمن بررسی فرآیند انجام کار در استان مرکزی، قابلیتها و امکانات نرم افزار تهیه شده  توسط سازمان نظام مهندسی آن استان مورد بررسی قرار گرفت.

 

موارد توافق در این نشست:

  • توسعه و تعمیم مدل همکاری تشریح شده در سطح ملی 
  • بهره برداری از نرم افزار تهیه شده به صورت پایلوت در  تعدادی از استانها در جهت شناسایی و رفع اشکالات و تکمیل قابلیتها