wrapper

جدیدترین خبرها

کارشناس مسئول سازمان مرکزی در جلسه شورای هماهنگی روسای استانها:

ایجاد مراکز توان افزایی و مهارت آموزی به عنوان خیرین اجتماعی، پایگاه مهم برای کسب مهارت اعضای سازمان بوده که زمینه اشتغال پایدار آنان را با استفاده از ظرفیت مردمی فراهم می نماید.

راهنما

جهت دسترسی به سیستم های عضویت، رتبه بندی، آموزش و صدور مجوزها به پنجره ورودی سانکا در صفحه اصلی وب سایت مراجعه کنید.