در راستای تبیین و تشریح جايگاه قانونی پروانه اشتغال در روز 99/01/31جلسه ای با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی معاونین و مدیران ستادی در محل اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان برگزار شد.

برای دریافت گزارش بر روی فایل زیر کلیک نمائید.

990023