wrapper

جدیدترین خبرها


سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

Agricultural and Natural Resources Engineering Organization of IRAN

"سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین"

 

معاون اداری و مالی

محمد تقی علیزاده برمی

تلفن: 9-88869977-021    داخلی: 110

تلفن مستقیم: 88952357-021


 شرح وظايفمدیریت اداري وپشتیبانی

-انجام مراتب پذیرش وتشکیل پرونده کارگزینی
-عقد قرارداد کاري، صدور احکام و نظارت بر کارکرد کارکنان
-اعمال ارتقاء و تغییرات سازمانی و تسویه کارکنان پس از پایان رابطه کاري
-اداره امور، انتظامات و ورود و خروج کارکنان و مراجعین
-اداره امور رفاهی کارکنان و انجام تشریفات و برگزاري نشستها
-انجام امور مکاتبات، دریافت وارسال نامه ها و پشتیبانی اتوماسیون اداري
-خرید و تهیه اقلام و خدمات مورد نیاز سازمان
- انجام امور نظافت ساختمان، حمل ونقل و ایاب و ذهاب کارکنان در مأموریتهاي شهري و برون شهري
-تعمیر و نگهداري ساختمان، تاسیسات، خودروها و کامپیوترها و سایر ابزار اداري
-برنامه ریزي سخت افزاري و نرم افزاري جهت ایجاد و توسعه شبکه مجازي امن براي کاربران سازمان
متناسب با راهبردهاي سازمان

- تهیه، توسعه وپشتیبانی سامانه هاي تخصصی جهت تقلیل مراجعات حضوري بهره برداران و اعضاء
-آموزش کاربران سامانه هاي سازمان و پاسخ گویی به سؤالات تلفنی وحضوري کاربران
5-2 مدیریت مالی
-ممیزي و ثبت اسناد در سامانه حسابداري و بایگانی مستندات
-تهیه گزارشات مدیریتی و تهیه صورتهاي مالی سازمان طبق دستورالعمل
- تعامل با حسابرس، بازرس، خزانه دار و سایر نهادهاي نظارتی
-نظارت بر حسابداري ها ي استان و انجام حسابرسی داخلی سازمان*
- محاسبه و پرداخت حقوق و مزایاي کارکنان
-پیگیري امور مالیاتی و بیمه اي کارکنان و قراردادها
-انجام وکنترل دریافتها و پرداختها از طریق حسابهاي بانکی و رفع مغایرتهاي احتمالی
- برگزاري مناقصات و مزایدات و انجام معاملات طبق دستورالعمل
-تدوین ونگهداري قرارداد ها ومستندات مربوطه و کنترل پیشرفت کار و تسویه آنها
-پیگیري مشکلات حقوقی قراردادها از طریق مشاور حقوقی سازمان
-دریافت روزآمد مقررات کاري، مالیاتی،بیمه اي و پولی واطلاع رسانی در سطح سازمان و نظارت بر
اجراي آنها
موارد ي که در انتها داراي علامت * است مختص ستاد سازمان می باشد اما بقیه فرآیند ها وظایف عمومی
سازمان است

 

 

 

 

 

تماس با سازمان

نشانی : تهران - بلوار کشاورز - خیابان برادران شهید عبدالله زاده خیابان شهید شهرستمی (شقایق) پلاک 2
کدپستی : 1415631169
تلفن تماس : 9 - 02188969977
شماره فکس : 02188952146

آمار بازدید

مرکز دانلود

ثبت شکایات، انتقادات و پیشنهادات

گالری تصاویر

راهنما

جهت دسترسی به سیستم های عضویت، رتبه بندی، آموزش و صدور مجوزها به پنجره ورودی سانکا در صفحه اصلی وب سایت مراجعه کنید.