چاپ کردن این صفحه

 

معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی

ایرج سالاری

تلفن: 9-88869977-021    داخلی: 107

تلفن مستقیم: 88976379-021


 شرح وظايف پست سازماني معاونت برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان مركزي

 

 • هماهنگي سياستهاي اجرائي حوزه معاونت طرح و برنامه و پشتيباني
 • تهيه و تنظيم سياستها ، برنامه هاي كوتاه مدت ، ميان و بلند مدت سازمان
 • نظارت و همكاري نسبت به اعمال قوانين ، مقررات ، آئين نامه و دستورالعملهاي امور جاري حوزه معاونت
 • تهيه و پيگيري بودجه سازمان در مراجع ذيربط
 • انجام امور حقوقي سازمان و پيگيري طرحها و لوايح مرتبط با بخش كشاورزي
 • پيگيري ساير امور ارجاعي از سوي رياست سازمان
 • تنظيم برنامه هاي لازم جهت ساماندهي اشتغال دانش آموختگان كشاورزي و منابع طبيعي
 • اطلاع رساني، تشويق و هدايت فارغ التحصيلان بخش كشاورزي به تشكيل تشكلهاي تخصصي و ارتباط با تشكلهاي تخصصي بخش
 • ارتباط و تعامل با دستگاههاي دولتي و غير دولتي مرتبط با بخش كشاورزي به منظور ايجاد
  زمينه هاي اشتغال دانش آموختگان بخش
 • ارائه راهكارهاي لازم در جهت توسعه اشتغال مولد در بخش كشاورزي
 • بررسي و اعلام نظر به مراجع ذيصلاح در خصوص طرحها و لوايح پيشنهادي مربوط به اشتغال
 • پيگيري برنامه هاي كارورزي و كارآموزي وايجاد ارتباط بين فارغ التحصيلان و توليد كنندگان در واحدهاي مختلف بخش به منظور بسترسازي اشتغال
 • تلاش در جهت بهره گيري از اختراعات بخش كشاورزي به منظور توسعه اشتغال
 • شناسايي و معرفي كارآفرينان برتر به منظور الگوبرداري فارغ التحصيلان جوياي كار
 • پيگيري واگذاري فعاليت هاي قابل واگذاري دولت به اعضاي حقيقي و حقوقي سازمان
 • جمع آوري و انتشار قوانين و مقررات مربوط به اشتغال و حدود وظايف دستگاههاي مسؤول در امر اشتغال به منظور اطلاع رساني به اعضاء
 • تلاش در جهت حفظ و پايداري اشتغال و پيگيري حمايتهاي شغلي
 • هماهنگي سياست هاي اجرايي حوزه معاونت برنامه ريزي اشتغال و توسعه تشكلهاي تخصصي
 • تشكيل جلسات لازم به منظور هم انديشي در ارتقاء فعاليت هاي معاونت
 • پيگيري در ايجاد مؤسسات خدمات مشاوره اشتغال و كاريابي در استانهاي كشور
 • تدوين استانداردهاي شغلي دانش آموختگان بخش كشاورزي
 • شناسايي و معرفي مشاغل مناسب و كارآمد براي دانش آموختگان بخش كشاورزي
 • پيگيري و مشاركت در تدوين قانون نظام صنفي بخش كشاورزي
 • تدوين سياستها، راهكارها و تهيه پيش نويس قوانين و مقررات مورد نياز و تبيين چگونگي پيگيري امور دانش آموختگان در خصوص اشتغال در زمينه هاي مختلف بخش و انتشار آن
 • تهيه پيشنهاد تعرفه هاي خدمات فني مهندسي و ارزيابي مشاغل كارشناسي بخش
 • پيگيري ساير امور ارجاعي از سوي رياست سازمان

-  تاريخ تصويب 11/12/84